Aktualita

ARB zápis 21.02.2023

Aktualizované 4 apríla, 2023

Obsah

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 21.02.2023.


Zápis zo stretnutia

ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD

Stretnutie

Architecture Review Board

Dátum stretnutia

21.02.2023

Miesto stretnutia

MS Teams

Vypracoval

Anton Svetlošák

 1. ÚČASTNÍCI

Prítomní:

anton.svetlosak@mirri.gov.sk

vladimir.kovac@mirri.gov.sk

marian.nagy@mirri.gov.sk

Miroslav.liska@mirri.gov.sk

Daniel.mikulka@mirri.gov.sk

Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk

peter.stavny@slovenskoit.sk

radovan.kulin@slovenskoit.sk

viliam.tokarcik@slovenskoit.sk

peter.zovak@nases.gov.sk

stefan.szilva@nases.gov.sk

lenka.mitakova@nases.gov.sk

Program stretnutia :

1. Agenda stretnutia:

 • integrácie MUPVS na eDesk
 • CAMP a riešenie onBehalfOf

2. Závery a úlohy

3. Otvorené témy:

 • OPZ pre platformu procesnej integrácie
 • Prístup k integrácií a ku cache na zdrojovom registri, konzumentovi OVM, centrálne na CSRU/CAMP
 • Integrácia MOU a SVM

ZÁPIS Z PRIEBEHU STRETNUTIA

P. č.

Typ

Zápis

 1. Zápis zo stretnutia
1.1

I

Integrácie MUPVS na eDesk – definícia ako sa budú služby eDesk využívať v rámci mUPVS a SVM.

Riziko, že to eDesk zvládne. Definovať, ktoré API eDesku budú volané, ako často.

Zvažujú sa alternatívy:

 • EKR bez zmeny
 • Kombinácia EKR a KSDR
 • EKR so zmenami
 • EKR na základe eventov
 • Kombinácia vyššie uvedených

Prečo nie KSDR – nie sú tam historické dáta. Je potrebné migrovať historické dáta do KSDR.

Zmeny na EKR nacenené od GT – sú veľké, lebo definícia od SKIT zahŕňa aj nový eDesk.

EKR limitácia v objeme správ 100 000 ks za 2 hodiny – treba preveriť. Správa ma max. Veľkosť 50MB.

GetMessages – bude vždy potrebné dotiahnuť z EKR.

Prvá analýza sa urobila pre schránku light, teraz je sa analýza doplnila o full scope. V rámci mUPVS sa bude pracovať len na jednoduchej schránke pre fyzické osoby. V SVM je na začiatku potrebné len rozšírenie o light rozhrania.

Štatistiky NASES: najviac správ bude do 360Kb, menej ako 2% majú viac ako 5MB.

Rado: Potrebné upresniť alternatívy. Na ARB preberieme tieto alternatívy a vyhodnotia sa.

1.2

I

CAMP – použitie OnBehalfOf

SKIT navrhuje zaviesť nový atribút OnBehalfOf vo volaní služieb zaregistrovaných v CAMP. Gestor služby by sa sám rozhodol pri implementácii / definovaní svojho API, či tento atribút umožní používať.

Technické účty zastupujúce identitu na ÚPVS – SKIT navrhuje v CAMP nahradiť používaním zastupovania zákonným zástupcom, v mene ktorého by sa aplikácia automaticky prihlasovala. V prípade viacerých zákonných zástupcov by sa vybral prvý.

Rozsah oprávnení pre aplikáciu – by bol daný ApplicationID aplikácie na základe registrovaných aplikácií, pričom v CAMP by sa dalo určiť, či dané ApplicationID má alebo nemá právo volať dané API. Detailnejšie oprávnenia si musí riešiť daný backend na základe ApplicationID a/alebo samotného JWT tokenu.

JWT aj ApplicationID budú prechádzať až po backend (API).

Autentifikácia aplikácií / systémov

Pre autentifikáciu bude postačovať autentifikácia aplikácie (lebo je priradená na konkrétnu identitu), nie je potrebné autentifikovať teda subjekt.

ApplicationID (UUID) bude naviazané na konkrétnu organizáciu vždy a bude generované na strane CAMP v developer portáli.

mTLS – CAMP bude poskytovať službu pre vygenerovanie certifikátu na základe CSR (v certifikáte bude ApplicationID), následne certifikát zaregistruje cez ServiceDesk organizácia na aplikáciu – ApplicationID.

JWT – OpenID connect server v rámci projektu CAMP vygeneruje cez GUI v ServiceDesk “secret” na dané ApplicationID a ukladá si ho. Aplikácia si ho ukladá a používa pri autentifikácii.

API key shared Key – vygeneruje sa v CAMP – API key pre ApplicationID, následne používateľ môže zvoliť privátny kľúč ktorý vloží do CAMP – používa sa symetrické šifrovanie.

Pre odosielanie správ bude treba vyriešiť QAA Level 3 pre tieto prostriedky.

Dnes autentifikačné certifikáty na UPVS nie celkom dosahujú QAA Level 3, avšak do 1. októbra 2023 musí MIRRI posúdiť tieto autentifikátory.

P.Stavný pripraví podklady pre PS4 – protokoly pre autentifikáciu (technické špecifikácie – RFC/ISO/normy) + na aký účel slúžia. Plus popísať proces registrácie a používania autentifikátorov. Plus popis obsahu JWT.

Udeľovanie oprávnenia inej osobe – mimo scope CAMP

Keď sa dve osoby dohodnú, vygeneruje sa token plnomocenstva, ktorý sa dá použi pre volanie API a pre vydanie access/refresh tokenu.

Oprávnenie by mohlo byť časovo obmedzené alebo aj jednorazovo (do návrhu ešte SKIT doplní aj jednorázovú možnosť).

Ide celkovo o pracovné návrhy SKIT, je potrebné zvážiť tento koncept.

1.3

I

 

       2. Otvorené otázky a riziká

2.1

O

 

2.2

O

 

2.3

O

 

     3. Úlohy

          Zodpovedný

Termín

Stav

3.1

U

           

3.2

U

       

3.3

U

       

      4. Závery

4.1

Z

 

4.2

Z

 

4.3

Z

 

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka, S – schvaľovanie

Stav Úlohy: nová, splnená, prebieha, zrušená, budúca (identifikovaná naviazaná na splnenie niektorej ešte neukončenej úlohy, termín a zodpovednosti budú stanovené následne)

Prílohy k zápisu : žiadne

Aktualizované 4 apríla, 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.